Email Server

Hướng dẫn sử dụng email dành cho khách hàng TUNGTEK

yandex mail

1. sử dụng mail online

2. sử dụng app trên phone

  • Trên Android hoặc iOS truy cập vào kho ứng dụng tìm Yandex Mail ( logo hình bên )

  • Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu được cấp.

  • Yandex mail cũng tương thích với ứng dụng khác như myMail.

3. sử dụng trên outlook hoặc ứng dụng mail client

  • Yandex Mail tương thích với Outlook Mail cũng như tất cả ứng dụng Mail Client khác.

  • Nếu quý khách không tự thực hiện được vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ.

🔴 IMAP

Incoming mail

mail server address — imap.yandex.com

connection security — SSL

port — 993

Outgoing mail

mail server address — smtp.yandex.com

connection security — SSL

port — 465

🔴 POP

Incoming mail

mail server address — pop.yandex.com

connection security — SSL

port — 995

Outgoing mail

mail server address — smtp.yandex.com

connection security — SSL

port — 465

hostinger mail